Tilbake
Framtida er nå Foto: Foto: Colourbox
Skriv ut

FORESTILLING: FRAMTIDA ER NÅ

En forestilling om klima og miljø laget av elever og lærere fra valgfaget sal og scene i samarbeid med musikere fra Lørenskog musikk- og kulturskole. 

Gjennom sang, dans, drama, samspill og tekster formidler elevene sine tanker om fremtidshåp og visjoner for et bedre miljø. "Det handler om å tenke globalt og handle lokalt!" Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at unges stemmer kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle deler av samfunnet, og i alle land. 

På scenen får vi se ungdommer som fremfører egne og andres tekster under kyndig veiledning av egne lærere og musikere fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Fokuset skal være på de unges stemme - og deres bidrag for et bærekraftig samfunn og lokalmiljø.

Forestillingen vises i Storstua i Lørenskog hus for alle elever fra 7-10 trinn under den nasjonale klimafestivalen §112  17-28. januar 2019. Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen! Les gjerne mer om Klimafestivalen her: http://klimafestivalen112.no/

Læreplanmål

BÆREKRAFTIG UTVIKLING er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Temaet er sentralt i de nye læreplanene. 

MUSIKK: Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt av oss. Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelser ved alle sider av det å være menneske. Musikk er derfor en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur.


Bærekraftig utvikling - relevante tema for forestillingen:

Fattigdom og økende befolkning legger et stort press på miljøet mange steder. Når det drives rovdrift på jord, skog og andre naturlige ressurser, og mennesker blir presset til å arbeide mer enn sin yteevne, har folk vanskeligere for å overleve. Mange flytter inn til byene, der de må bo i slumstrøk med fare for helse og sikkerhet.

Miljøproblemene. I industrilandene lever de fleste mennesker slik at de svekker naturens overlevelsesevne. For eksempel bruker en person i et rikt land en energimengde som tilsvarer det ca. 40 mennesker ville ha klart seg med i et fattigere land.

Naturfag: 

Forskerspiren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Mangfold i naturen, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Fenomener og stoffer, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Samfunnsfag

Utforskaren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag
 • gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
 • gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Musikk 

Etter 10. årstrinn. Musisere, mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
 • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

Komponere, mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
 • gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Lytte, mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
 • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
 • gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere
 • uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk


Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe