Tilbake
Lea med tromme Foto: Finn Evensen
Lea med hodeskalle Foto: Finn Evensen
Henrik skadet av Bjørnen Foto: Finn Evensen
Skriv ut

DET RASLER I RØYSA

Historisk spill skrevet av Finn Evensen med utgangspunkt i 7 steinrøyser som ligger i Hanaborgåsen på Fjellhamar. Røysene har hatt et lite gravkammer av steinheller. Beinrester som er funnet viser at dette er branngraver.

Lærerveiledning

TRANSPORT- OG FORESTILLINGSPLAN

Siri Adorsen bestiller buss.

Onsdag 3. juni 2020:
​​​​​​​
Kl. 08:45: Bussen er på Rasta og henter 4A + 4B - Senest 09.00: Avreise fra Rasta, bussen kjører til friskolen, som står klare - Kl. 09.15: Avgang fra friskolen. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen kjører til Rasta for å hente klasse flere klasser) - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45.

Kl. 10.15: Bussen er på Rasta, henter 4C + 4D + Steinerskolen som går til Rasta. - Avreise ca. 10.30. - Kl. 10.45: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen laster inn gruppene fra Rasta 4A+B/friskolen, leverer dem og fortsetter til Solheim.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00.

Kl. 11.30: Bussen er på Solheim. - Kl. 11.45: Avgang fra Solheim. - Kl. 12.00: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med Rasta 4C+D/Steinerskolen). - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15. Bussen kjører tilbake til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei for å hente og returnere Solheim skole. Tilbake ca. 13.30.

Torsdag 4. juni 2020:
Kl. 09.00: Bussen er på Benterud - Kl. 09.15: Avgang fra Benterud. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. Bussen kjører til Finstad. - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45.

Kl. 10.15: Bussen er på Finstad (Coop Extra). - Kl. 10.30: Avgang fra Finstad. - Kl. 10.45: Ankomst Haneborg allé, gruppene fra Finstad går opp til skogkanten. (Bussen laster inn gruppene fra Benterud, leverer dem og fortsetter til Åsen.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00.

Kl. 11.30: Bussen er på Åsen. - Kl. 11.45: Avgang fra Åsen. - Kl. 12.00: Ankomst Haneborg allé, gruppene går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med elevene som skal til Finstad, og kjører tilbake til Haneborg allé.) - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15. Bussen kjører elevene til Åsen skole. Fremme ca. kl. 13.30.

Fredag 5. juni 2020:
Kl. 09.00: Bussen er på Kurland. - Kl. 09.15: Avgang fra Kurland. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, gruppene går opp til skogkanten. (Bussen kjører til Luhr). - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45. 

Kl. 10.15: Bussen er ved Luhr skole. - Kl. 10.30: Avgang fra Luhr. - 10.45: Ankomst Haneborg allé, gruppene fra Luhr går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med elevene som skal til Kurland, og kjører tilbake til Haneborg allé.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00. Bussen returnerer til Luhr med elevene og permitteres ca. kl. 12.15.

Kl. 11.30: Avmarsj fra Fjellhamar skole. - Kl. 12.00: Ankomst skogkanten øverst i Odins vei - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15 + ytterligere 20 min tilbake til skolen. 

Læreplanmål

Det rasler i røysa tar opp tema innen 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, som er et av seks verdier og prinsipper for grunnopplæringen i overordnet del i læreplanverket.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiskehendelser, tro eller tradisjon til.

Med kulturarv mener vi de kulturminnene vi har arvet fra våre forfedre – det folk som levde før, har laget eller utført og som fremdeles finnes.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å TA VARE PÅ KULTURARVEN?
De eldste sporene etter mennesker i Norge er ca. 11000 år gamle. Boplasser, daglige bruksting og hellige steder forteller mye om liv og samfunnsforhold og er vår viktigste kilde til kunnskap og forståelse. Det er derfor spesielt viktig å ta vare på kulturminnene fra de eldste tider.
* Forståelse og opplevelse.
Dette gir mulighet til å oppdage nye kulturminner, som bidrar til å forandre og utvide vår kunnskap om - og forståelse av fortiden. Forstår vi fortiden og hvorledes utviklingen har vært, kan det være lettere for oss å forstå vår egen samtid. Forstår vi vår egen samtid, vil det være enklere å treffe gode valg for utviklingen videre.
* Røtter og identitet
Å kjenne sine røtter gir oss identitet – å kjenne seg selv og hva en står for gir selvtillit og trygghet. når du er trygg på deg selv, har selvtillit og tro på egne ferdigheter, er det lettere å møte verden utenfor med åpenhet og nysgjerrighet.
* Ny utvikling
Kunnskap om kulturminner og tradisjoner kan være det beste utgangspunkt for ny forskning og utvikling, eksperimenter og nye oppfinnelser. § 1 i lov om Kulturminner sier det slik: Kulturminner og deres egenart og variasjon skal vernes både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser og som vitenskapelig kildemateriale og som varig
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Kulturarv og identitet
Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner - den hjemlige historie og de særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Elevorientering

Velkommen til Røysene i Hanaborglia

Historisk spill med utgangspunkt i gravhaugene i Hanaborglia. Spillet tar utgangspunkt i 7 steinrøyser som ligger i Hanaborgåsen på Fjellhamar. Røysene har hatt et lite gravkammer av steinheller. Beinrester som er funnet viser at dette er branngraver. Røysene er lagt høyt og fritt med utsyn nordover mot Nittedal, vestover mot Aker, og sørover i Lørenskog Røysene er datert til ca år 0, perioden som kalles yngre jernalder. På den tiden var det antakelig ikke vegetasjon, slik at man hadde god utsikt. Vi antar at de døde som ble brent i gravene, hadde høy status og at etterkommerne kanskje på denne måten kunne overta noe av forfedrenes kraft. I forestillingen Det rasler i røysa møter du ungdommene Bølge og Storm som gjennom en beretning spekket med dramatikk, tro, plantemedisin, sorg og kjærlighet, gir deg et innblikk i hvordan virkeligheten kunne være i yngre jernalder. Forestillingen visker ut skillet mellom fortid, nåtid og framtid på nøyaktig det stedet der ting skjedde da røysene ble bygget! Og er det slik at alt som har skjedd virkelig er borte?