Tilbake
Arkitekturverksted Foto: Christian Bell
Arkitekturverksted Foto: Christian Bell
Arkitekturverksted Foto: Christian Bell
Arkitekturverksted Foto: Christian Bell
Arkitekturverksted Foto: Christian Bell
Bibbi Omtveit
Westminster Abbey, London Foto: Siri Adorsen
Romerske buer - Colosseum, Roma Foto: Siri Adorsen
Firenzedomens kuppel Foto: Siri Adorsen
Skriv ut

ARKITEKTURVERKSTED

Norsk Forms arkitekturverksted overført til Lørenskog hus. 

Ved bruk av puter, staur, tau, armer og ben får elevene bygge konstruksjoner og de får kjenne strekk- og trykkrefter direkte på kroppen. Elevene får også lære litt om prinsippene bak byggverk fra antikken, gotikken og renessansen. Og de får kjenne hvordan teorien fungerer i praksis.

Formidler: Bibbi Omtveit


Lærerveiledning

Arkitekturverkstedet er relevant for flere fag: kunst og håndverk, matematikk, fysikk.

Øvelsene krever samarbeid og det er viktig at elevene følger beskjedene de får.​​​​​​​

Læreplanmål

Arkitektur er et sentralt fagområde som berører en rekke fag i skolen. Arkitekturfaget inneholder langt mer enn estetisk innsikt og forståelse, det handler om samfunns- og kulturforståelse, bruk og opplevelser av vårt bygde miljø, byer og steder; det handler om økonomi og ressurshushold, om teknologien rundt oss, om økologien og energien – og livet vi lever. Arkitektur er derfor særdeles godt egnet som tema for prosjektundervisning og flerfaglighet i skolen. 

Fra Kunnskapsløftet:

Læringsmål fra matematikk:

Geometri, mål for opplæringa er at elevene skal kunne

- utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur

Læreplan i kunst og håndverk etter 10. årstrinn:

Arkitektur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer.

Kunst og håndverk, formål med faget:

Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene av livet vårt og er helt nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer.

Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes idéutvikling og problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid. Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget. Samisk kunst og håndverk, duodji, er en naturlig del av kulturarven. Forståelse for fortidens og nåtidens kunst og håndverk i egen og andres kultur kan gi grunnlag for videre utvikling i vårt flerkulturelle samfunn.

Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle produkter står helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og nyere materialer, redskaper og teknikker. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag – fra det enkle til det mer avanserte – er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre.

Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres visuelt. Faget gir muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk-estetiske aspektet ved design.

Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • Idé/opplegg: Norsk Form / DOGA / Alf Howlid

Om kunstner / utøver / gruppe

Bibbi Omtveit er 34 år. Hun er utdannet lektor i formgivning, kunst og håndverk. Hun har jobbet på Skullerud skole (8.-10. trinn) i tre år hvor hun underviste i kunst og håndverk.

Hun har jobbet på Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA)/Norsk Forms sommerskole, blant annet med arkitekturverksted. Siden 2014 har hun vært redaktør i tidsskriftet FORM, som utgis av interesseorganisasjonen Kunst og design i skolen.